ALGEMENE VOORWAARDEN

Vennootschap onder firma Breukers Dranken (hierna: ‘wij’, ‘ons’)
Beckumerstraat 173, 7548 BE Enschede
KvK-nummer: 72929138
T: 053 428 3855
E: info@breukersdranken.nl

1 Wettelijk verplichte leeftijd gebruik webshop

De klant is zich ervan bewust dat voor bestellingen een minimumleeftijd van 18 jaar geldt. Door plaatsing van een bestelling op onze webshop geeft de klant aan te voldoen aan deze wettelijke minimumleeftijd.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij goederen en/of diensten aan klant leveren.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. In geval van strijd tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in een met ons gesloten overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van ons zijn vrijblijvend.
 2. De afbeeldingen die bij aanbiedingen gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
 3. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat de klant ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. Hoewel onze website en andere communicatie-uitingen met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
 4. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment voorbehouden en binden vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod ons niet.
 5. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om aanbiedingen en/of producten in te trekken. Alle aanbiedingen en/of producten gelden op basis van verkrijgbaarheid.

4 Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), alsmede andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
 2. Prijswijzigingen en foutieve prijsvermeldingen zijn te allen tijde onder voorbehoud.

5 Levering

 1. Het is niet mogelijk een bestelling (via de Webshop) te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
 3. Als je een bestelling plaatst in onze webshop, zal de bezorger zorgdragen voor de bezorging van de artikelen op het bezorgadres in Nederland. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling af te halen in onze winkel.
  1. Bezorging via pakketbezorger:
   1. Welke levertermijnen en -tijdstippen voor je bestelling gelden, kun je zien via Postnl of in de PostNL app.
   2. De bezorgers zullen ze je vragen voor ontvangst van de bestelling te tekenen.
   3. Indien je op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zullen de bezorgers trachten om de bestelling af te leveren bij de buren.
   4. De bestelling zal alleen worden afgegeven indien de ontvangende persoon 18 jaar of ouder is. Indien levering bij buren ook niet mogelijk is, dan zal de bestelling op te halen zijn bij een ophaalpunt (PostNL) gedurende 7 dagen (indien niet opgehaald, zal de bestelling retour gaan naar ons). Indien retour, dan zal de klant krijgt het orderbedrag minus de verzendkosten (5,95 euro) en eventuele transactiekosten vergoed krijgen.
  2. Ophalen bij ons:
   1. Je kunt de bestelling binnen 7 dagen bij ons in de winkel afhalen, gedurende deze periode reserveren we je bestelling. Indien er twijfel is of je voldoet aan de geldende leeftijdseis van 18 jaar, dan dient u zich te legitimeren voordat de bestelling wordt overhandigd.

6 Recht van herroeping

De hierna te noemen bepalingen gelden alleen indien de klant artikelen via onze website heeft gekocht:
 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product daarbij slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan ons.
 7. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 9. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 10. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 11. Bij herroeping vergoeden wij alle betalingen van de klant, inclusief eventuele betaalde leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant ons de herroeping meldt. Wij hebben het recht om te wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 12. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 13. De navolgende artikelen zijn uitgesloten van het het herroepingsrecht:
  1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

7 Controle leeftijdsgrens

 1. Voor de bezorging van dranken stellen wij de eis dat de persoon die de dranken bestelt en die de bestelling van alcoholische dranken in ontvangst neemt minimaal 18 jaar is. De bezorger zal bij twijfel naar een wettelijk legitimatiebewijs vragen.
 2. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijd vereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ons is telkens beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico. De polis ligt bij ons ter inzage en op eerste verzoek wordt inzage in deze polissen gegeven. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op grond de aansprakelijkheidsverzekering dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het voor de betreffende bestelling betaalde bedrag.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (schade die niet rechtstreeks door een schadeveroorzakende gebeurtenis wordt veroorzaakt) en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gederfde omzet/winst of gemiste besparingen).
 3. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze bedrijfsleiding.

13 Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan ons niet worden toegerekend, indien deze het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht aan de zijde van ons wordt onder meer verstaan: (i) dat door de ons ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers of andere partijen waarvan wij afhankelijk zijn, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, (ii) weersomstandigheden, natuurgeweld, (iii) terrorisme, oorlogen, opstanden en dergelijke, (iv) cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, (v) brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, (vi) stakingen of werkonderbrekingen, (vii) bovenmatig ziekteverzuim of gevolgen pandemie (viii) import- of handelsbeperkingen en overheidsmaatregelen.
 3. Wij hebben het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten als wij door overmacht tijdelijk zijn verhinderd onze verplichtingen na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komen wij onzeverplichtingen na zodra haar planning het toelaat.
 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De klant is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door de klant.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan omtrent de uitleg en/of uitvoering van een overeenkomst tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de kamer voor Kantonzaken op grond van de wet bevoegd is.